Objednať
Pripomenúť STK

Overovanie tachografov

Overenie tachografu pozostáva zo skúšky tachografu, potvrdenia zhody so schváleným typom a potvrdenia zhody s technickými a metrologickými požiadavkami. Potvrdenia zhody so schváleným typom znamená preverenie, či je na tachograf a jeho prídavné zariadenia, ako napr. snímač pohybu, DSRC / GNSS modul, ktoré sú súčasťou posúdenia jeho technickej spôsobilosti v rámci overenia vydané rozhodnutia o schválení typu a či sú platné. Preveruje sa značka schváleného typu umiestnená na tachografe a na jeho prídavnom zariadení, ktoré podlieha overeniu. Pri preverení sa posudzuje, či je značka schváleného typu čitateľná, neodstrániteľná a nepoškodená. Pod značkou schváleného typu sa rozumie značka ES. Po overení sa na tachograf umiestňuje overovacia značka. Overovacia značka sa umiestňuje na tachograf len vtedy, pokiaľ spĺňa požiadavky zákona o metrológii. Okrem overovacej značky sa na tachograf a jeho prídavné zariadenia, ktoré podlieha overeniu umiestňuje aj zabezpečovacia značka.

 Zabezpečovacou značkou je zabezpečený neoprávnený zásah do tachografu a jeho prídavného zariadenia, ktorým sa môžu ovplyvniť nie len metrologické charakteristiky, ale aj technické vlastnosti tachografu ako celku. Overovacia aj zabezpečovacia značka sú označené značkou, ktorú pridelil ÚNMS SR v rozhodnutí o autorizácii MP. Overovacou značkou MP potvrdzuje, že tachograf vyhovel overeniu.

Platnosť overenia tachografu

Platnosť overenia tachografu zaniká za nasledovných podmienok
 • Po uplynutí dvoch rokov od dátumu overenia
 • Opravou alebo výmenou tachografu
 • Opravou alebo výmenou snímača pohybu
 • Presunutím tachografu do iného vozidla
 • Poškodením overovacej značky
 • Poškodením zabezpečovacej značky
 • Poškodením zabezpečovacej značky opravára alebo montážnika
 • Zmenou technických alebo metrologických parametrov tachografu
 • Zmenou charakteristického koeficientu vozidla
 • Zmenou skutočného obvodu pneumatiky kolesa hnacej nápravy
 • Zmenou EČV vozidla /len digitálny tachograf/
 • Zmenou krajiny registrácie vozidla /len digitálny tachograf/
 • Zmenou UTC času o viac ako 20 min voči správnemu času /len digitálny tachograf/