Objednať
Pripomenúť STK

Kontrola originality

Kontrolou originality je kontrola originality a zhodnosti vozidla vykonávaná meraním a nedeštruktívnym skúmaním zameraná na zisťovanie stôp neoprávneného vonkajšieho zásahu do identifikátorov vozidla, do konštrukcie vozidla alebo do dokladov vozidla.
Kontrolou originality sa kontrolujú identifikátory vozidla (VIN a iné označenia vozidla), komponenty určujúce identitu vozidla s dokladmi vozidla, ich originalita a pravosť, ako aj vyhodnotenie údajov v príslušných informačných systémoch.

Účelom kontroly originality je overenie stavu spôsobilosti vozidla pre premávku na pozemných komunikáciách. Výsledok kontroly originality je zaznamenaný do informačného systému kontroly originality a Odborného posudku o kontrole originality.